HISTORIAA

Kipparikohtaiset tulokset:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Joukkuekohtaiset tulokset:

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Saaliskoosteet:

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Etusivulle

VETOUISTELUN HÄME-CUP 2019 RUNKOSÄÄNNÖT

1§ Vetouistelun Häme-cup 2019 koostuu seitsemästä osakilpailusta (jäljempänä Kilpailu).

2§ Jokaisessa Kilpailussa noudatetaan ensisijaisesti näitä runkosääntöjä ja toissijaisesti Kilpailun järjestäjän (jäljempänä Järjestäjä) määräämiä kilpailukohtaisia sääntöjä (jäljempänä Säännöt) lukuun ottamatta näiden runkosääntöjen pykälää 17§, jossa pätemisjärjestys on päinvastainen. Lisäksi noudatetaan lain ja kalastusoikeuden haltijan määräämiä kalastus- ja veneliikennesääntöjä.

3§ Kilpailuissa kilpaillaan venekunnittain sijoituksen mukaan määräytyvistä Häme-cupin pisteistä (jäljempänä Pisteet). Kilpailusijoitus määräytyy Sääntöjen perusteella.

4§ Kilpailut ovat avoimia kaikille vetouistelun harrastajille. Kilpailuvenekunnat nimetään kipparinsa mukaan, joka saa Pisteet nimiinsä. Kunkin venekunnan kippari saa nimetä itselleen kilpailukauden aikana yhden varakipparin, joka voi edustaa häntä Kilpailuissa. Varakippari ei saa olla varakipparina muissa venekunnissa saman kilpailukauden aikana. Venekunnan miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu. Järjestäjän edustajilla on oikeus tarkistaa kipparin/varakipparin henkilöllisyys. Jokaisesta venekunnasta on oltava miehistöön kuuluva edustaja läsnä kipparikokouksessa.

5§ Kilpailun tuomarineuvoston muodostaa kolme Järjestäjän nimeämää täysi-ikäistä henkilöä, jotka ilmoitetaan kipparikokouksessa. Tuomarineuvoston edustajien paikallaolovelvollisuus kilpailukeskuksessa alkaa Järjestäjän ilmoittamasta punnituksen päättymisajankohdasta ja päättyy kilpailutulosten protestiajan päättymiseen.

6§ Kippari saa venekuntansa kilpailusijoituksen mukaisesti Pisteitä seuraavasti: 1. sija 60p, 2. sija 59p, jne. Pisteitä jaetaan Kilpailuissa 60 parhaalle kipparille.

7§ Kippari saa jokaisesta Kilpailusta, johon hänen venekuntansa osallistuu, viisi osallistumispistettä mahdollisten Pisteiden lisäksi

8§ Kunkin kipparin Häme-cupin kokonaispisteitä laskettaessa otetaan huomioon kipparin viiden parhaan osakilpailun Pisteet. Kipparin Häme-cupin sijoitus määräytyy näiden kokonaispisteiden perusteella. Sijoitusten mennessä tasan, sijoitus määräytyy Kilpailuissa saavutettujen 1. sijoitusten, seuraavaksi 2. sijoitusten, jne. perusteella. Jos vielä tämänkin jälkeen sijoitukset menevät tasan, arpa määrää sijoituksen. Arvonnan suorittaa Häme-cupin viimeisen Kilpailun tuomarineuvosto.

9§ Kukin venekunta saa Kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä kilpailualueen kartan, Säännöt, Järjestäjän ja Kilpailun tiedot ja täyttämänsä kilpailukortin kopion. Kilpailukorttiin on merkittävä puhelinnumero, jolla venekuntaan saadaan tarvittaessa Kilpailun aikana yhteys.

10§ Jokaisen venekunnan on joko Kilpailun jälkeen palautettava kilpailukorttinsa Järjestäjälle tai ilmoitettava venekunnan keskeyttämisestä Järjestäjälle puhelimitse. Mikäli venekunta laiminlyö sekä kilpailukortin palautuksen että puhelimitse ilmoittamisen, sen kippari on korvausvastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuneista kustannuksista.

11§ Järjestäjä on velvollinen järjestämään mahdollisuuden kilpailukalojen mittaamiseen ja punnitsemiseen viimeistään tuntia ennen kilpailuajan päättymistä. Kipparikokouksessa on kunkin Kilpailun Järjestäjän kerrottava, missä punnitukseen tulevien kilpailuveneiden on oltava siirtymäajan päättyessä ja mitä reittiä kilpailijat tuovat kalat mittaus-/punnituspaikalle.

12§ Järjestäjät määräävät Säännöissä Kilpailuun hyväksyttävät kalalajit, niiden kertoimet, sekä mahdolliset kalastuslain määräämää alamittaa suuremmat vähimmäismitat.JOS punnitukseen tai mittaukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin yhden senttimetrin kalalle määrättyä vähimmäismittaa lyhyempi , kalastusasetuksen 19 §:n määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen , kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen , johtaa koko tuloksen hylkäämiseen. Järjestäjä määrää Säännöissä punnitaanko kilpailukalat suolistettuina vai suolistamattomina. Järjestäjällä on oikeus ottaa punnitukseen tuoduista saaliskaloista näyte. Venekunnan edustaja hyväksyy punnitustuloksen ottamalla vastaan kilpailukortin. Järjestäjälle jäävät kalat menevät hyötykäyttöön.

13§ Järjestäjän on järjestettävä kaksi kilpailukalojen mittauspaikkaa, joista toisessa kilpailijat saavat ensin itse mitata kalansa, ja toisessa Järjestäjän edustaja suorittaa virallisen mittauksen. Vain Järjestäjän edustaja pitää kiinni kalasta virallisessa mittauksessa. Kilpailukalat mitataan yhteen puristetun leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Mikäli kilpailija ei ole tyytyväinen mittaukseen tai punnitukseen, hänellä on oikeus pyytää yhtä uutta mittausta ja/tai punnitusta tuomarineuvoston läsnä ollessa. Tällöin kyseinen kilpailija siirtyy mittaus- tai punnitusjonosta sivuun ja uusi mittaus/punnitus suoritetaan heti tuomarineuvoston saavuttua paikalle. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi tehdä protestia. Punnituspaikalla ei enää mitata kaloja.

14§ Järjestäjä ottaa kunkin kilpailijan kilpailukalat haltuunsa punnituksen yhteydessä ja luovuttaa ne takaisin aikaisintaan punnituksen päätyttyä. Kalat luovutetaan vain kilpailukorttia vastaan. Kaikki mittausta, punnitusta ja punnitustulosten kirjaamista koskevat huomautukset on tehtävä Järjestäjälle ennen punnituksen päättymistä.

15§ Järjestäjä julkaisee Kilpailun tulokset aikaisintaan tunti punnituksen päättymisen jälkeen.

16§ Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Heittouistelu, pilkintä ja rokastus on kielletty. Vieheet on laskettava pyyntiin. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty.

17§ Pyynnissä olevien vapojen maksimimäärä on kymmenen (10). Plaanarikelkkojen maksimietäisyys veneestä on 50 metriä. Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien, houkuttimien ja elektronisten apuvälineiden käyttö on sallittu. NK. Jäykkä takila (jojo) lasketaan yhdeksi vavaksi / siimaksi. Järjestäjä määrää muut Kilpailussa voimassa olevat rajoitukset säännöissä.

18§ Plaanarikelkat on merkittävä selkeästi havaittavissa olevin lipuin. Kilpailun aikana kilpailuveneen etäisyys muista vesikulkuneuvoista on oltava vähintään 10 metriä lukuun ottamatta Kilpailun tuomariveneitä ja viranomaisten veneitä. Kilpailu on suoritettava omin avuin eli kilpailuveneen hinaaminen ja muu ulkopuolinen apu on kielletty.

19§ Apuvälineiden, kuten plaanarikelkkojen laskeminen tai virittäminen on kielletty ennen Kilpailun alkua. Samoin mikään apuväline ei saa olla pyynnissä tai viritettynä kilpailuajan päätyttyä.

20§ Kilpailuveneessä tai sen miehistöllä ei saa olla Kilpailuun hyväksyttäviä kaloja ennen sen alkua. Kilpailukaloiksi kelpaavia kalalajeja ei saa käyttää täkykaloina.

21§ Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa sekä Sääntöjen, näiden sääntöjen, vesiliikennesääntöjen että kalastuslain ja -säännösten noudattamisesta. Järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.

22§ Kilpailuveneet tulee varustaa veneliikennelain ja -asetusten määräämin turvallisuusvarustein. Järjestäjät voivat edellyttää kelluntavälineiden käyttöä kilpailun aikana. Järjestäjällä on oikeus suorittaa Kilpailuun osallistuvien veneiden tarkastus sekä turvallisuus- että kalastusvarusteiden osalta, sekä valvoa kilpailuveneitä ja niiden kilpailusuoritusta Kilpailun aikana. Järjestäjät voivat estää puutteellisesti tai Sääntöjen vastaisesti varustetuksi todetun kilpailuveneen osallistumisen Kilpailuun.

23§ Kilpailuvenekunnilla on oikeus rantautua Kilpailun aikana hätätapauksia lukuun ottamatta ainoastaan kilpailukeskuksessa ja erikseen kilpailukarttaan merkityillä rantautumispaikoilla. Luvan rantautumiseen myöntää Kilpailun valvoja. Kilpailualueen raja on kilpailukarttaan merkityn rajaviivan kilpailualueen puoleinen reuna, joten rajaviivan peittämä alue ei ole enää kilpailualuetta.

24§ Yli 18-vuotiailla kilpailijoilla on oltava mukanaan todistus valtion kalastuksenhoitomaksun 2019 suorittamisesta (valtion kalastuskortti).

25§ Kilpailun tulosten protestiaika alkaa tulosten julkaisemisesta ja kestää 15 minuuttia. Protestiajan päätyttyä tuloksiin ei voida vaikuttaa. Protestimaksu on 50 euroa, ja se maksetaan takaisin, mikäli käsitelty protesti hyväksytään. Muussa tapauksessa protestimaksu jää Järjestäjälle. Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Kilpailun tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

26§ Jokaisen venekunnan kippari on vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva miehistön jäsen kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa.

27§ Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää Kilpailu.

28§ Häme-cupin toimikunta ja Järjestäjät saavat käyttää Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta ja kilpailutoimintaa edistävään tarkoitukseen.

29§ Venekunnan rikkoessa näitä runkosääntöjä tai Sääntöjä, Kilpailun tuomarineuvosto päättää harkinnastaan rikkeen vakavuuden mukaan joko
a) antaa venekunnalle suullisen varoituksen tai
b) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä Kilpailussa tai
c) jättää rikkeen Häme-cupin toimikunnan käsiteltäväksi.
Häme-cupin toimikunta voi edelleen harkinnastaan joko
a) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä Kilpailussa ja/tai
b) tuomita venekunnan Häme-cupin kokonaispisteet menetetyiksi ja/tai
c) määrätä venekunnan määräaikaiseen kilpailukieltoon Kilpailuissa ja/tai
d) ilmiantaa rikoksen tunnusmerkit täyttävän rikkeen poliisille.
Häme-cupin toimikunta käsittelee asian ja tiedottaa päätöksestä asianosaisille ennen seuraavaa Kilpailua. Kaikista rikkomuksista tiedotetaan muille Järjestäjille. Vakavista rikkomuksista tiedotetaan lisäksi Suomen uistelutoimikunnalle sekä muille vetouistelu-cupeille.

30§ Venekunta sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä maksamalla osallistumismaksun mihin hyvänsä Kilpailuun.

31§ Häme-cupin vuoden 2019 14 parasta venekuntaa kutsutaan vuoden 2020 Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailuun (jäljempänä SM-kilpailu). Sijoille 1-14. Häme-cupissa sijoittuneiden venekuntien kipparien on ilmoitettava halukkuutensa SM–edustukseen lokakuun loppuun mennessä Häme-cupin sihteerille. Kutsutun venekunnan kieltäytyessä tai ollessa estynyt osallistumaan SM-kilpailuun sen tilalle ovat oikeutettuja vuonna 2019 varasijoille 15-25 Häme-cupissa sijoittuneet venekunnat sijoittumisjärjestyksessä.

JOUKKUEKILPAILUSÄÄNNÖT:

1§ Joukkue muodostuu enintään kolmesta venekunnasta. Joukkueen vastuullisena henkilönä toimii joukkueen nimeämän venekunnan kippari. Venekunta voi osallistua kauden aikana useaan eri joukkueeseen, kuitenkin niin, että venekunta voi kuulua vain yhteen joukkueeseen kussakin kilpailussa.

2§ Joukkueen osallistumisesta Kilpailuun on tehtävä ilmoitus kilpailukansliassa ennen Kilpailun alkua. Ellei ilmoitusta tehdä, joukkueen tulosta ei huomioida siinä Kilpailussa. Joukkueessa kilpailevan venekunnan on osallistuttava myös henkilökohtaiseen kilpailuun.

3§ Häme-cup palkitsee joukkuekilpailun kolme parasta joukkuetta jokaisessa Kilpailussa. Kauden lopussa palkitaan kolme parasta joukkuetta.

4§ Joukkueen kilpailusijoitus määräytyy sen muodostamien venekuntien kippareiden yhteenlaskettujen Pisteiden perusteella. Joukkuepisteitä jaetaan viidelletoista parhaalle joukkueelle seuraavasti (1. sija 15p, 2. sija 14p, jne.). Joukkueen sijoitus Häme-cupin joukkuekilpailussa sijoitus määräytyy joukkueen kuuden parhaan Kilpailun yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Pisteiden mennessä tasan, 1. sijoitusten, 2. sijoitusten, jne. lukumäärä määrää sijoituksen. Jos sijoitus menee edelleen tasan, arpa määrää sijoituksen. Arvonnan suorittaa Häme-cupin viimeisen Kilpailun tuomarineuvosto. Joukkuekilpailussa ei jaeta osallistumispisteitä.

5§ Muilta osin joukkuekilpailussa noudatetaan Häme-cup 2019 runkosääntöjä.

NÄIN ILMOITTAUDUT HÄME-CUPIIN

Koko Häme-cupin ennakko-osallistumismaksu on 280 € venekunnalta. Osallistumismaksu on maksettava ennen ensimmäistä osakilpailua. Maksusta on pyydettäessä esitettävä kuitti kilpailukeskuksessa. Ennakkoon koko cupin osallistumismaksun maksanut venekunta saa bonuksena +5 (viisi) pistettä venekunnan cup-kokonaistulokseen. Ennakkoon maksaneiden venekuntien pitää esittää tosite maksusta cupin 1. kilpailussa ilmoittautumisen yhteydessä. Erikseen maksettuna kunkin Kilpailun osallistumismaksu on 50 € venekunnalta. Koko Häme-cupin joukkuekilpailun ennakko-osallistumismaksu on 250 € ja erikseen maksettuna 50 € joukkueelta per Kilpailu. Kilpailun järjestäjällä on oikeus korottaa osallistumismaksua käteismaksajien osalta, ei koske ennakkoon maksaneita. Kilpailun järjestäjällä on oikeus määritellä yksin uisteleville matalampi osallistumismaksu. Häme-cupin ennakko-osallistumismaksut suoritetaan cupin tilille: NORDEA FI24 1146 3500 9837 28.

Maksun viestiin on merkittävä kipparin nimi, mahdollinen Häme-cupin kilpailunumero ja viitenumeroksi 1232. Kipparin kilpailunumero on sama kuin edellisen vuoden Häme-cupissa lukuun ottamatta kokonaispisteissä 25 parhaan joukkoon sijoittuneita kippareita, joiden kilpailunumero on edellisen vuoden sijoituksen mukainen numero. Kilpailuista on nähtävissä lisätietoja Internet-osoitteessa http://www.hamecup.com.



MUISTA HÄME-CUPIN KILPAILUNUMEROSI

Jokainen kippari saa edellisen vuoden kilpailunumeronsa. Kilpailunumero on kippari-/varakipparikohtainen ja säilyy vuodesta toiseen, ellei kippari sijoitu kokonaispisteissä 25 parhaan joukkoon tai jätä osallistumatta vähintään yhden kilpailukauden kaikkiin Kilpailuihin. Kilpailunumero tarvitaan ilmoittautuessa Kilpailun kansliassa. Numeron perusteella kipparin ja hänen venekuntansa tiedot löytyvät nopeasti, eikä aikaa kulu turhaan etsiskelyyn. Kilpailunumero on myös samalla venekunnan kalastuslupa kilpailupäivänä kilpailualueella, joten sen tulee olla näkyvällä paikalla veneessä ja luettavissa kauempaakin, esim. veneen kyljessä. Numeron näkymättömyys voidaan tulkita Kilpailun keskeyttämiseksi, jolloin se aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kilpailunumerotarran repeytyessä, kuluessa lukukelvottomaksi tai veneen vaihtuessa, Järjestäjiltä saa uuden numerotarran.

TIEDUSTELUT
Puheenjohtaja Pekka Seppänen p. 040 701 8475
Sihteeri Ville Lappalainen p. 044 344 3867
hamecup.uistelu@gmail.com
Häme-cup-info ja tulokset Internet-osoitteesta http://www.hamecup.com